kbt steg 1

Grundutbildning KBT (Steg 1)

Utbildningen i KBT ger dig kompetens att under handledning bedriva terapi för till exempel depression, social ångest, relationsproblem mm. Utbildningen består av allmän översikt över utvecklingspsykologi och psykopatologi, samt olika psykoterapeutiska metoder. Eget klientarbete under handledning ingår under de två sista terminerna och ett mindre uppsatsarbete blir underlag för examinationsdagarna.

KBT steg 1

Grundutbildningen i kbt steg 1 följer de normer och riktlinjer som socialstyrelsen tidigare hade för en grundutbildning i kbt steg 1 (även kallat Basutbildning). Utbildningen ger en allmän översikt över utvecklingspsykologi och psykopatologi, samt olika psykoterapeutiska metoder, kognitiv beteendeterapi, familjeterapi, gruppterapi mm. Vidare innehåller kursen specifika kunskaper om den kognitiva beteendeterapins grunder och praktiska tillämpningar. Kunskaper om kognitiv teori, inlärningsteori, anknytningsteori och affektteori. Utbildningen ger även en orientering i vetenskapsteori och forskningsmetodik, samt i etiska frågor. Utbildningen omfattar dessutom egna studier, praktiska övningar, eget terapeutiskt arbete under handledning, samt skriftliga fallredovisningar. Ett mindre uppsatsarbete ingår också. Utbildningen sträcker sig över tre terminer och motsvarar 45 högskolepoäng. Utbildningen är behörighetsgrundande för att söka till den legitimationsgrundande utbildningen på 90 hp. Utbildningen omfattar 240 timmar teori. Föreläsningar ges en dag varannan vecka. Heldagar mellan kl. 08.30 – 16.00 (måndag eller tisdag). Därutöver tillkommer litteraturstudier.

Handledning

I utbildningen ingår 120 timmar grupphandledning under terminerna två och tre. Gruppens storlek är 3-4 personer och omfattningen är  4,5 timmars grupphandledning varannan vecka. För att underlätta för långväga studenter erbjuds handledning i direkt anslutning till föreläsningen vilket innebär att man endast behöver resa till Örebro en dag varannan vecka. Övriga handledningsgrupper sker dagtid på plats i Örebro.

Tid för handledning bestäms efter överenskommelse med handledaren. Handledning kan i vissa fall bedrivas i närheten av hemorten. Studenten skall genomföra två stycken kortare terapier (10-15 ggr, 1 patient per termin). Studenten skall i utbildningsterapin redovisa videoinspelade samtal med patient/klient som grund för handledningen. Studenten kan arbeta med patient/klient från den egna arbetsplatsen eller från annat håll. Det finns även möjlighet att få klienter förmedlade via KBT Svealands terapicenter. Utbildningsterapier skall redovisas i s.k. klientrapporter.

Examination

Examination förekommer i tre former. Dels som inlämningsuppgift termin ett, salstenta termin två samt ett uppsatsarbete under termin tre, motsvarande 7,5 hp. En individuell bedömning görs av varje student i handledningsmomentet där det också ingår skriftliga klientredovisningar.

Övrigt

KBT Svealand är ett utbildningsinstitut för kognitiv beteendeterapi. Vi är medlem av Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade terapier, www.sfkbt.se och utbildningen är auktoriserad av föreningen. Verksamheten startade upp under våren 2000 och har idag vuxit till att vara en av de ledande aktörerna inom KBT-utbildning med studenter från hela Sverige. KBT Svealand har som ambition att under grundutbildningen (steg 1) belysa hela fältet för den kognitiva beteendeterapins möjligheter och traditioner, gemensam nämnare är att alla föreläsningar och ämnen grundar sig på evidensbaserad terapi.

Behörighet

Behörighet att söka har den som,
a) uppfyller de allmänna kraven för högskolestudier och den som genomgått (med godkänt betyg) 3-års studier i svenska och engelska vid gymnasieskola, valfri linje, samt fyllt 25 år och har 5
års arbetslivserfarenhet. Vissa dispenser kan medges.

b) genomgått 50 timmar orienterande utbildning i kognitiv beteendeterapi eller motsvarande. I undantagsfall kan medges att man kompletterar med denna kurs, under termin 1, du kan alltså söka grundutbildningen även om inte orienteringskurs är genomförd.

c) Har en grundutbildning i, samt erfarenhet av, människovårdande arbete.

d) Vid utbildningsstart har ett arbete, om minst 50% i omfattning, med kliniska arbetsuppgifter.

 

Prioriteringsgrunder

Urval av de sökande sker utifrån en helhetsbedömning enligt följande kriterier,
a) beteendevetenskapliga, psykiatriska och psykoterapeutiska kurser i de sökandes grund- och vidareutbildningar.
b) den sökandes erfarenhet av behandlingsarbete (innehåll och varaktighet).
c) genomgången egenterapi, individuellt eller i grupp.

>Du kan även hitta KBT Svealand’s kurser på utbildning.se

sfkbt

kbt steg 1

Nästa utbildningstillfälle

Utbildningsstart måndag 26 augusti 2024

Sista ansökningsdag 7 augusti 2024

Föreläsningarna kommer i huvudsak vara förlagda till måndagar ojämna veckor utbildningen igenom med något/några undantag varje termin.

 

Pris: 31 000 kr exklusive moms / termin (38 750 kr inkl. moms)

Observera att det är fortlöpande antagning vilket innebär att när utbildningen är fullbelagd stänger vi för ansökan.