Beroendeterapeut KBT

 

Beroendeterapeut KBT

Skadligt bruk och beroende är ökande problem i samhället som medför konsekvenser på flera områden. I den så kallade missbruksutredningen gjordes en skattning som visar att totalt 780 000 personer över 18 år har ett skadligt bruk eller beroende av alkohol i Sverige och att det finns ca 29 500 personer med problematisk narkotikaanvändning. Beroendeterapeut KBT är en utbildning för dig som vill ha kompetens att arbeta med skadligt bruk&beroende. I en liten grupp får du möjlighet att fördjupa dig inom området och med studiekamrater med erfarenhet från behandlingsvärlden blir kunskapsutbytet stort.

I socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014 betonar vikten av att använda den vård som är mest lämplig för olika beroenden och missbruk. KBT (kognitiv beteendeterapi) är en av de psykosociala insatser som har det starkaste stödet i forskningen. De nationella riktlinjerna betonar att mer resurser ska fördelas på de mest verksamma behandlingsmetoderna.

Beroendeterapeut KBT-Innehåll

En del föreläsningar är gemensamma med grundutbildningen i KBT (steg-1) och en del föreläsningar och utbildningsdagar är specifika för utbildningen till beroendeterapeut. Under läsåret 2024-2025 kommer delar av utbildningen att genomföras på distans över Zoom. Föreläsningarna som är inriktade mot skadligt bruk och beroende sker i liten grupp vilket gör att det finns utrymme för diskussioner och grupparbeten samt att utbildningen kan individanpassas utifrån deltagarnas olika erfarenheter och förutsättningar. Du behöver som student vara på plats i Örebro 6 dagar per termin plus halvdagar på distans, vilket gör det möjligt att jobba parallellt med utbildningen. Utbildningen är på halvfart och litteraturstudier görs i egen takt inför föreläsningar och seminarier. Mindre inlämningsuppgifter efter föreläsningar/seminarium läggs in på ett eget studentforum där studenterna tar del av varandras reflektioner och kan diskutera och resonera med varandra. Detta gör att utbildningen är en pågående process för största inlärning och kunskapsinhämtning. Praktik/auskultation ingår i utbildningen under termin två där du får möjlighet att integrera teorin med praktik, arbetet redovisas skriftligt och muntligt under examinationsdagen.

I utbildningen ingår bland annat följande moment

– Anknytningsteori
– Bedömningsinstrument, dokumentation, upprättande
av behandlingsplan
– Depression, ångest

– Spelberoende
– Kognitivt förhållningssätt
– Fysiologi och farmakologisk behandling
– MI (motiverande samtal) och MET (motivational
enhancement therapy)
– Sokratisk dialog
– Traumabehandling
– Lagstiftning
– Ätstörning/självskadebeteende
– Att jobba med grupper
– Anhörig/medberoende
– Återfallsprevention

Målgrupp

Socialtjänst, behandlingspedagoger, verksamma på behandlingshem eller inom öppenvården, psykologer och psykoterapeuter som vill fördjupa sin kompetens inom missbruks- och beroendevård. Personal inom offentlig sjukvård eller privata aktörer, samt 12-stegsinriktade terapeuter som vill ha kompetens inom KBT.

Lärare

Leg läkare, leg psykologer, leg psykoterapeuter, alkohol- och drogterapeuter, KBT-terapeuter och andra som är kliniskt verksamma inom missbruks- och beroendevård eller i direkt anslutning.

Grundutbildning KBT och Beroendeterapeut KBT

För den som redan har grundutbildning i KBT (sk steg 1) går det att komplettera med denna utbildning på kvartsfart, vilket ger dig
kompetens att arbeta med missbruk och beroende.

Efter avslutad utbildning till beroendeterapeut KBT kan du komplettera med två terminer på grundutbildningen i KBT för att bli examinerad s.k steg-1 terapeut.

Antagningskriterier/Urval

Behörig att söka är den som
– Fyllt 25 år vid utbildningsstart
– Har fullgjort orienteringskurs i KBT á 50
timmar ( behöver ej vara klar vid ansökan, kan också genomföras under termin 1)

Urval sker genom

  • Tidigare utbildningar och erfarenhet.
  • Personlig intervju, vilket sker per telefon under juni månad

Pris, kursens längd

Utbildningen är ett år och bedrivs på halvfart, motsvarande 30 hp.

Pris: 31 000 kr exklusive moms / termin

15 500 kr exklusive moms/ termin för studenter med avslutad grundutbildning i KBT, kompletteringen sker på kvartsfart under 1 år

Kursstart och ansökan.

Nästa utbildning startar i augusti 2023.


OBS! Endast 10 platser

Läs mer

Nästa utbildningstillfälle

Utbildningen startar 29 augusti 2024

Sista anmälningsdag: 20 juli 2024

Utbildningen är 1 år på halvfart. Föreläsning/seminarium 10 tillfällen/termin varav ca hälften är på distans genom Zoom, plus litteraturstudier och inlämningar på distans.

Pris: 31 000 kr exklusive moms/termin (38 750 kr inkl moms)

För dig som redan har steg 1 ges kursen på kvartsfart, 15 500 kr exklusive moms per termin.