Nästa utbildningstillfälle

25 Aug 2016 – 15 Jun 2017

Bakgrund

Missbruk och beroende är ökande problem i samhället som medför konsekvenser på flera områden. I den så kallade missbruksutredningen gjordes en skattning som visar att totalt 780 000 personer över 18 år har
ett missbruk eller beroende av alkohol i Sverige och att det finns ca 29 500 personer med problematisk narkotikaanvändning. I socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014 betonas vikten att använda den vård som är mest lämplig för olika beroenden och missbruk. KBT (kognitiv beteendeterapi) är en av de psykosociala insatser som har det starkaste stödet i forskningen. De nationella riktlinjerna betonar att mer resurser ska fördelas på de mest verksamma behandlingsmetoderna.

Utbildningens innehåll

En del föreläsningar är gemensamma med grundutbildningen i KBT (steg-1) och en del föreläsningar och utbildningsdagar är specifika för utbildningen till beroendeterapeut. Du behöver som student vara på plats i Örebro en dag varannan vecka vilket gör det möjligt att jobba parallellt med utbildningen. Utbildningen är på halvfart och litteraturstudier görs i egen takt inför föreläsningar och seminarier. Praktik/auskultation ingår i
utbildningen under termin två där du får möjlighet att integrera teorin med praktik.

I utbildningen ingår bland annat följande moment

– Anknytning
– Bedömningsinstrument, dokumentation, upprättande
av behandlingsplan
– Depression, ångest
– Kognitivt förhållningssätt
– Fysiologi och farmakologisk behandling
– MI (motiverande samtal) och MET (motivational
enhancement therapy)
– Sokratisk dialog
– Traumabehandling
– Lagstiftning
– Ätstörning/självskadebeteende
– Att jobba i grupp
– Anhörig/medberoende
– Återfallsprevention

Målgrupp

Socialtjänst, behandlingspedagoger, verksamma på
behandlingshem eller inom öppenvården, psykologer och psykoterapeuter som vill
fördjupa sin kompetens inom missbruks- och beroendevård. Personal inom
offentlig sjukvård eller privata aktörer, samt 12-stegsinriktade terapeuter som
vill ha kompetens inom KBT.

Lärare

Leg läkare, leg psykologer, leg psykoterapeuter, alkohol&drogterapeuter,
kbt-terapeuter och andra som är kliniskt verksamma inom missbruks- och beroendevård.

Grundutbildning KBT och Beroendeterapeut KBT

För den som redan har grundutbildning i KBT (sk steg 1) går
det att komplettera med denna utbildning på kvartsfart, vilket ger dig
kompetens att arbeta med missbruk och beroende.

Efter avslutad utbildning till beroendeterapeut KBT kan du
komplettera med två terminer på grundutbildningen i KBT för att bli examinerad
sk steg-1 terapeut.

Antagningskriterier/Urval

Behörig att söka är den som
– Fyllt 25 år vid utbildningsstart
– Har fullgjort orienteringskurs i KBT á 50
timmar ( behöver ej vara klar vid ansökan)

Urval sker genom

– Personlig intervju, vilket sker per telefon under juni månad-16

Pris, kursens längd

Utbildningen är ett år och bedrivs på halvfart, motsvarande 30 hp.

Pris: 31 000 kr exklusive moms / termin

15 500 kr exklusive moms/ termin för studenter med
avslutad grundutbildning i KBT, kompletteringen sker på kvartsfart under 1 år

Kursstart och ansökan.

Utbildningen startar torsdag 25 augusti 2016. Sista dag för
ansökan är 17 juni 2016 och personliga intervjuer sker i per telefon under juni månad


OBS! Endast 16 platser