Information GDPR

Den 25 maj 2018 trädde en lag i kraft som är till för att skydda vår personliga integritet och öka privatpersoners kontroll och kunskap om vilka uppgifter som finns sparade hos olika företag och myndigheter.

Vad vi sparar

KBT Svealand behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer samt arbetsplats och tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet (för sökande till terapi är det endast namn och kontaktuppgifter som sparas). Syftet med en sådan behandling är för att kunna göra en bedömning för antagning till våra utbildningar och kurser samt för att inför och under pågående utbildning kunna kommunicera med dig som kursdeltagare.

Från vem har vi fått uppgifterna?

Vi har fått dina uppgifter från dig som du, eller den som har gjort ansökan i ditt namn, har uppgivit i ansökan i vårt formulär. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke från dig. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är deltagare i någon av våra utbildningar eller i terapi, för deltagare i kurser och utbildningar sparas uppgiften om vilken kurs du deltagit i och om du på respektive delkurser och utbildningen i sin helhet är godkänd, det för att kunna intyga och vidimera din examination om du önskar det i framtiden. Gällande deltagare i terapi sparas de anteckningar som är gjorda för att uppfylla hälso- och sjukvårdslagarna gällande journalanteckningar, det för din patientsäkerhet.

Vi delar inte vidare några uppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon tredje part utan ditt samtycke.  Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är

Petra Stigfur

Fingerboda 136

713 91 Nora.

Om du har frågor eller synpunkter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av  dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@kbtsvealand.se alternativt telefon 019-257503. Du når vårt dataskyddsombud på patrick@kbtsvealand.se  Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.